• Mengurus kes-kes yang melibatkan pengurusan kontrak kewangan yang merangkumi penyediaan dan penyiapan kontrak-kontrak perolehan Universiti, pengurusan Bon Pelaksanaan, rayuan oleh pembekal berkenaan perkara-perkara berkaitan pembekalan oleh pembekal dan juga pemantauan pelaksanaan kontrak-kontrak yang telah ditandatangani.
    • Menjadi urusetia untuk kes-kes rayuan yang dibuat oleh pembekal melibatkan pelanjutan tempoh penghantaran barangan yang dibekal dan juga permohonan untuk pengecualian denda sekiranya pembekal menghantar barangan yang diperolehi lewat daripada tempoh serahan yang ditetapkan.
    • Menyediakan/menyemak perjanjian pengkomersilan yang melibatkan pengkomersilan dan syarikat pemula/syarikat terbitan di bawah Pusat Inovasi & Perundingan serta penasihatan berkenaan perundangan harta intelek.

Legal Office

Aras 2, Bangunan E42, Canselori II,
11800 USM, Universiti Sains Malaysia.
Pulau Pinang

Tel: +604-653 6606 | Fax: +604-653 6597
Email:
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Disclaimer

Universiti Sains Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.

Visitor

Flag Counter

All Rights Reserved © USM 2023